Srii-kRSNa-caitanya-candrasya-sahasra-naama-stotram
>
>
>
> Sri Kavi Karnapura
>
>
>
>
>
> 1
>
>
>
> namas tasmai bhagavate
>
> caytanyaaya mahaatmane
>
> kali-kalmaSa-naaSaaya
>
> bhavaabdhi taaraNaya ca
>
>
>
> 2
>
>
>
> brahmaNaa hari-daasana
>
> Sri-ruupaaya prakaaSitam
>
> tat sarvaM kathayiSami
>
> savadhaanaM niSaamaya
>
>
>
> 3
>
>
>
> SrutvaivaM vaiSNavaah sarve
>
> prahRSTaah prema-vihvalaaH
>
> saadaram paripapracchuh
>
> prema-gadgadayaa giraa
>
>
>
> 4
>
>
>
> vaiSNavaanaaM hi kRpayaa
>
> smRtva vaakyaM pitus tadaa
>
> saNointya bhagavad-ruupaM
>
> naamaani kathayami vai
>
>
>
> oM asya Srii-kRSNa-caitanya
>
> sahasra-naama-stotrasya
>
> naaraayaNaH RSir anuSTup chandaH
>
> Sriimad-bhagavad-bhaktir devataa
>
> Srii-raadhaa-kRSNa-pritaye
>
> Srii-kRSNa-caitanya-
>
> naama-sahasra-paathe viniyogaH
>
> oM namaH prema-samuccayaaya
>
> gopiijana-vallabhaaya mahaatmane
>
>
>
> 5*
>
>
>
> oM viSvambaraH sadaanando
>
> viSva-jid viSva-bhaavanah
>
> mahaanubhaavo viSvaatmaa
>
> gauraaNgo gaura-bhaavanaH
>
>
>
> 6
>
>
>
> hema-prabho diirgha-baahur
>
> diirgha-griivaH Sucir vasuH
>
> caitanyaS cetanaS cetaS
>
> citta-ruupi prabhuH svayam
>
>
>
> 7
>
>
>
> raadhaangi raadhikaa-bhaavo
>
> raadhaanveSi priyaMvadaH
>
> niiti-jNaH sarva-dharma-jNo
>
> bhaktimaan puruSottamah
>
>
>
> 8
>
>
>
> anubhaavii mahaa-dhairyaH
>
> Saastra-jNo nitya-nuutanaH
>
> prabhaavi bhagavaan kRSNaS
>
> caitanyo rasa-vigrahaH
>
>
>
> 9
>
>
>
> anaadi-nidhano dhaataa
>
> dharanii-mandanaH Sucih
>
> varaangaS caNcalo dakSaH
>
> prataapii saadhu-saNgataH
>
>
>
> 10
>
>
>
> unmaadii unmado viiro
>
> dhiira-graanii rasa-priyaH
>
> raktaambaro daNDa-dharaH
>
> sannyaasii yati-bhuuSaNaH
>
>
>
> 11
>
>
>
> daNDii chatrii cakra-paaniH
>
> kRpaaluh sarva-darSanaH
>
> niraayudha sarva-Saastaa
>
> kali-dosa-pranaaSanaH
>
>
>
> 12
>
>
>
> guru-varyaH kRpaa-sindhur
>
> vikramii ca janaardanaH
>
> mleccha-graahi kuniiti-ghno
>
> duSTa-haarii kRpaakulaH
>
>
>
> 13
>
>
>
> brahmacaarii yati-varo
>
> brahmaNyo braahmaNaH sudhiih
>
> dvija-raajas cakravartii
>
> kaviH kRpaNa-vatsalaH
>
>
>
> 14
>
>
>
> niriihah paavako 'rtha-jNo
>
> nirdhuumaH paavakopamaH
>
> naara-vandyo haraakaaro
>
> bhaviSNur nara-naayakaH
>
>
>
> 15
>
>
>
> daana-viiro yuddha-viiro
>
> dayaa-viiro vRkodaraH
>
> jNaana-viiro mahaa-viiraH
>
> Saanti-viiraH prataapanaH
>
>
>
> 16
>
>
>
> Srii-jiSNur bhramiko jiSNuH
>
> sahiSNuS caaru-darSanaH
>
> naro variiyaan durdarSo
>
> navadviipa-sudhaakaraH
>
>
>
> 17
>
>
>
> candra-haasyaS candra-nakho
>
> balimad udaro balii
>
> suuryah-prabhaH suuryakaaMSuH
>
> suuryaango maNi-bhuuSaNaH
>
>
>
> 18
>
>
>
> kambhu-kaNThaH kapola-Sriir
>
> nimna-naabhiH sulocanaH
>
> jaganaatha-suto vipro
>
> ratnaaNgo ratna-bhuuSaNaH
>
>
>
> 19
>
>
>
> tiirthaarthii tiirtha-das tiirthas
>
> tiirthaangas tiirtha-saadhakah
>
> tiirthaaspadas tiirtha-vaasas
>
> tiirtha-sevii niraaSrayaH
>
>
>
> 20
>
>
>
> tiirthaalaadii tiirtha-prado
>
> braahmako brahmaNo bhramii
>
> Sriivaasa-paNDitaanando
>
> raamaananda-priyaNkaraH
>
>
>
> 21
>
>
>
> gadaadhara-priyo daasa-
>
> vikramii SaNkara-priyaH
>
> yogii yoga-prado yogo
>
> yoga-kaarii tri-yoga-kRt
>
>
>
> 22
>
>
>
> sarvaH sarva-svado bhuumaa
>
> sarvaangaH sarva-sambhavaH
>
> vaanir baanaayudho vaadii
>
> vaacaspatir ayoni-jaH
>
>
>
> 23
>
>
>
> buddhih satyaM balaM tejo
>
> dhRtimaan jaNgamakRtih
>
> muraarir varddhano dhaataa
>
> nRharih maana-varddhanaH
>
>
>
> 24
>
>
>
> niskarmaa karma-do naathaH
>
> karma-jNah karma-naaSakaH
>
> anarghaH kaarakaH karma-
>
> kriyaarhaH karma-baadhakaH
>
>
>
> 25
>
>
>
> nirguno gunavaan iiSo
>
> vidhaataa saama-go 'jitah
>
> jita-Svaaso jita-praano
>
> jitaanaNgo jitendriyaH
>
>
>
> 26
>
>
>
> kRSNa-bhaavii kRSNa-naami
>
> kRSNaatmaa kRSNa-naayakaH
>
> advaito dvaita-saahityo
>
> dvi-bhaavah paalako vaSi
>
>
>
> 27
>
>
>
> SriivaasaH Sriidharaahavyo
>
> hala-naayaka-saara-vit
>
> viSvaruupaanujaScandro
>
> variiyaan maadhavo 'cyutah
>
>
>
> 28
>
>
>
> ruupaasaktaH sadaacaaro
>
> guNa-jNo bahu-bhaavakaH
>
> guNa-hiino guNaatiito
>
> guNa-graahii guNaarNavaH
>
>
>
> 29
>
>
>
> brahmaanando nityaanandah
>
> premanando 'ti-nandakaH
>
> nindya-haari nindya-varjii
>
> nindya-ghnaH paritoSakaH
>
>
>
> 30
>
>
>
> yajNa-baahur viniitaatmaa
>
> naama-yajNa-pracaarakaH
>
> kali-varyaH sucinaaMSuH
>
> paryaaMsuH paavakopamaH
>
>
>
> 31
>
>
>
> hiraNya-garbhaH suuksmaatmaa
>
> vairaajyo virajaa-patiH
>
> vilaasi prabhaavi svaamSi
>
> paraavasthaH siromanih
>
>
>
> 32
>
>
>
> maayaa-ghno maayiko maayi
>
> maayaavaadi vicakSaNaH
>
> kRSNaacchaadii kRSNa-jalpii
>
> visaya-ghno niiraakRtiH
>
>
>
> 33
>
>
>
> saNkalpa-Suunyo maayiiSo
>
> maayaadveSii vraja-priyaH
>
> vrajaadhiiSo vraja-patir
>
> gopa-gokula-nandanaH
>
>
>
> 34
>
>
>
> vraja-vaasii vraja-bhaavo
>
> vraja-naayaka-sattamaH
>
> gupta-priyo gupta-bhaavo
>
> vaaNcitaH satkulaaSrayaH
>
>
>
> 35
>
>
>
> raagaanugo raaga-sindhuu
>
> raagaatmaa raaga-varddhanaH
>
> raagodgataH prema-saaksii
>
> bhaTTa-naathaH sanaatanaH
>
>
>
> 36
>
>
>
> gopaala-bhaTTa-gaH priito
>
> lokanaatha-priyaH paTuh
>
> dvi-bhujaH Sad-bhujo ruupi
>
> raaja-darpa-vinaaSanaH
>
>
>
> 37
>
>
>
> kaaSi-miSra-priyo vandyo
>
> vandaniiyaH Saci-prasuuH
>
> miSra-purandaraadhiso
>
> raghunatha-priyo rayaH
>
>
>
> 38
>
>
>
> saarvabhauma-darpa-haari
>
> amoghaarir vasu-priyaH
>
> sahajah sahajaadhiiSaha
>
> SaSvataH praNayaaturaH
>
>
>
> 39
>
>
>
> kila-kiNcid-abhaavaarttah
>
> paaNdu-gaNDaH SucaaturaH
>
> pralaapi bahu-vaak SuddhaH
>
> Rjur vakra-gatiH Siivah
>
>
>
> 40
>
>
>
> ghattaayito 'ravindaakSaH
>
> prema-vaicittya-lakSakaH
>
> priyaabhimaanii caturaH
>
> priyaavartii priyonmukhaH
>
>
>
> 41
>
>
>
> lomaaNcitaH kampa-dharaH
>
> aSru-mukho viSoka-haa
>
> haasya-priyo haasya-kaari
>
> haasya-yug haasya-naagarah
>
>
>
> 42
>
>
>
> haasya-graami haasya-karas
>
> tri-bhaNgii nartanaakulaH
>
> uurdhva-lomaa uurdhva-hasta
>
> uurdhva-raavi vikaaravaan
>
>
>
> 43
>
>
>
> bhavollaasi dhiira-Saanto
>
> dhiiraNgo dhiira-naayakaH
>
> devaaspado deva-dhaamaa
>
> deva-devo manobhavaH
>
>
>
> 44
>
>
>
> hemadrir hema-laavaNyaH
>
> sumerur brahma-saadanaH
>
> airaavata-svarNa-kaantiH
>
> Sara-ghno vaaNchita-pradaH
>
>
>
> 45
>
>
>
> karobhoruuh sudiirghaakSaH
>
> kampa-bhruu-cakSu-naasikaH
>
> naama-granthii naama-saNkhyaa
>
> bhaava-baddhas tRSaa-haraH
>
>
>
> 46
>
>
>
> paapaakarSii paapa-haarii
>
> paapa-ghnaH paapa-SodhakaH
>
> darpa-haa dhana-do 'ri-ghno
>
> maana-haa ripu-haa madhuH
>
>
>
> 47
>
>
>
> ruupa-haa veSa-haa divyo
>
> diina-bandhuH kRpaamayaH
>
> sudhaksaraH sudhaasvaadii
>
> sudhaamaa kamaniiyakaH
>
>
>
> 48
>
>
>
> nirmukto mukti-do mukto
>
> muktaakhyo mukti-baadhakaH
>
> nihSaNko nirahaNkaaro
>
> nirvairo vipadaapahaH
>
>
>
> 49
>
>
>
> vidagdho nava-laavanyo
>
> navadviipa-dvija prabhuH
>
> niraNkuSo deva-vandyaH
>
> suraacaaryaH suraari-haa
>
>
>
> 50
>
>
>
> sura-varyo nindya-haarii
>
> vaada-ghnaH paritoSakaH
>
> suprakaaSo bRhad-baahur
>
> mitra-jNah kavi-bhuuSaNaH
>
>
>
> 51
>
>
>
> vara-prado varapaNgo
>
> vara-yug vara-nayakaH
>
> puSpa-haasa padma-gandhiH
>
> padma-raagah prajaagaraH
>
>
>
> 52
>
>
>
> uurdhva-gaH satpathaacaarii
>
> praana-da uurdhva-gaayakaH
>
> jana-priyo janaahlaado
>
> janaakaRSi jana-spRhaH
>
>
>
> 53
>
>
>
> ajanmaa janma-nilayo
>
> janaanado janaardra-dhiH
>
> jagan-naatho jagad-bandhur
>
> jagad-devo jagat-patiH
>
>
>
> 54
>
>
>
> janakaari janaamodo
>
> janakaananda-saagrahaH
>
> kali-priyah kali-SlaaghyaH
>
> kali-maana-vivardhanaH
>
>
>
> 55
>
>
>
> kali-varyah sadaanandah
>
> kali-kRt kali-dhanyamaan
>
> varddhaamanah Sruti-dharaH
>
> varddhano vRddhi-daayakaH
>
>
>
> 56
>
>
>
> sampadaH SaaraNo dakSo
>
> ghRNaangii kali-rakSakaH
>
> kali-dhanyaH samaya-jNah
>
> kali-puNya-prakaaSakaH
>
>
>
> 57
>
>
>
> niScinto dhiira-lalito
>
> dhiira-vaak preyasii-priyaH
>
> vaamaasparSii vaama-bhaavo
>
> vaama-ruupo manoharaH
>
>
>
> 58
>
>
>
> atiindriyaH suraadyakSo
>
> lokaadhyakSaH kRtakRtaH
>
> yugaadi-kRd yuga-karo
>
> yuga-jNo yuga-naayakaH
>
>
>
> 59
>
>
>
> yugaavarto yugaasiimaH
>
> kaalavaan kaala-Sakti-dhRk
>
> praNayaH SaaSvato hRSTo
>
> viSva-jid buddhi-mohanaH
>
>
>
> 60
>
>
>
> sandhyaataa dhyaana-kRd dhyaani
>
> dhyaana-maNgala-sandhimaan
>
> visrutaatmaa hRdi sthira-
>
> graamaniya-praghraahakaH
>
>
>
> 61
>
>
>
> svara-muurcchi svaraalaapii
>
> svara-muurti-vibhuuSaNaH
>
> gaana-graahi gaana-lubdho
>
> gaayako gaana-varddhanaH
>
>
>
> 62
>
>
>
> gaana-maanyo hy aprameyaH
>
> satkartaa viSva-dhRk sahaH
>
> ksiirabdhi-kamathaakaarah
>
> prema-garbha-jhaSaakRtiH
>
>
>
> 63
>
>
>
> biibhatsur bhaava-hRdayaH
>
> adRSyo barhi-darSakaH
>
> jNaana-ruddho dhiira-buddhir
>
> akhilaatma-priyaH sudhiH
>
>
>
> 64
>
>
>
> ameyaH sarva-vid bhaanur
>
> babhruur bahu-Siro ruciH
>
> uru-Sravaah mahaa-diirgho
>
> vRSa-karmaa vRSaakRtiH
>
>
>
> 65
>
>
>
> Sruti-smRti-dharo vedaH
>
> Sruti-jNaH Sruti-baadhakaH
>
> hRdi spRSa aasa aatmaa
>
> Sruti-saaro vicakSaNaH
>
>
>
> 66
>
>
>
> kalaapii niranugraahii
>
> vaidya-vidyaa-pracaarakaH
>
> miimaaMsakaarir vedaaNga
>
> vedaartha-prabhavo gatiH
>
>
>
> 67
>
>
>
> paraavara-jNo duSpaaro
>
> virahaaNgii sataaM gatiH
>
> asaNkhyeyo 'prameyaatmaa
>
> siddhi-daH siddhi-saadhanaH
>
>
>
> 68
>
>
>
> dharmo-setur dharma-paro
>
> dharmaatmaa dharma-bhaavanaH
>
> udiirNa-saMSaya-cchinno
>
> vibhuutih SaaSvataH sthiraH
>
>
>
> 69
>
>
>
> Suddhaatmaa SobhanotkaNTho
>
> 'nirdeSyaH saadhana-priyaH
>
> grantha-priyo granthamayah
>
> Sastra-yonir mahaasayaH
>
>
>
> 70
>
>
>
> avarNo varNa-nilayo
>
> naaSramii catur-aaSramaH
>
> avipra vipra-kRt stutyo
>
> raajanyo raajya-naaSakaH
>
>
>
> 71
>
>
>
> avaSyo vaSyataadhiinaH
>
> Srii-bhakti-vyavasayakaH
>
> manojavaH purayitaa
>
> bhakti-kirtir anaamayaH
>
>
>
> 72
>
>
>
> nidhi-varjii bhakti-nidhir
>
> durlabho durga-bhaava-kRt
>
> karta niih kiirtir atulaH
>
> amRto muraja-priyaH
>
>
>
> 73
>
>
>
> SRNgaraH paNcamo bhaavo
>
> bhaavo-yonir anantaraH
>
> bhakti-jit prema-bhoji ca
>
> nava-bhakti-pracaarakaH
>
>
>
> 74
>
>
>
> tri-gartas tri-gunaamodas
>
> tri-vaaNchi priiti-varddhanaH
>
> niyantaa Srama-go 'tiitaH
>
> poSaNo vigata-jivaraH
>
>
>
> 75
>
>
>
> prema-jivaro vimaanaarhaH
>
> artha-haa svapna-naaSanaH
>
> uttaarano naama-puNyaH
>
> paapa-puNya-vivarjitaH
>
>
>
> 76
>
>
>
> aparaadha-haraH paalyah
>
> svasti-dah svasti-bhuuSaNaH
>
> puutaatmaa puuta-gaH puutaH
>
> puuta-bhaavo mahaa-svanaH
>
>
>
> 77
>
>
>
> kSetra-jNah kSetra-vijaayii
>
> kSetra-vaaso jagat-prasuuH
>
> bhaya-haa bhaya-do bhaasvaan
>
> gauNa-bhaava-samanvitaH
>
>
>
> 78
>
>
>
> maNDito maNDala-karo
>
> vaijayantii-pavitrakaH
>
> citrangaS citritaS citro
>
> bhakta-citta-prakaaSakaH
>
>
>
> 79
>
>
>
> buddhi-go buddhi-do buddhir
>
> buddhi-dhRg buddhi-varddhanaH
>
> premadri-dhRk prema-vaho
>
> rati-voDha rati-spRsaH
>
>
>
> 80
>
>
>
> prema-cakSuH prema-ganhaH
>
> prema-hRt prema-puurakaH
>
> gambhiira-go bahir vaaso
>
> bhaavaanuSTHita-go patiH
>
>
>
> 81
>
>
>
> naika-ruupo naika-bhaavo
>
> naikaatmaa naika-ruupa-dhRk
>
> Slatha-sandhiH kSiiNa-dharmas
>
> tyakta-paapa uru-SravaaH
>
>
>
> 82
>
>
>
> uru-gaaya uru-griiva
>
> uru-bhaava uru-kramaH
>
> nirdhuuto nirmalo bhaavo
>
> niriho niranugrahaH
>
>
>
> 83
>
>
>
> nirdhuumo 'gniH suprataapas
>
> tiivra-taapo hutaaSanah
>
> eko mahad-bhuuta-vyaapii
>
> pRthag-bhuutaH anekasaH
>
>
>
> 84
>
>
>
> nirNayii niranujNaato
>
> duSTa-graama-nivartakaH
>
> vipra-bandhuH priyo rucyo
>
> rocakaaNgo naraadhipaH
>
>
>
> 85
>
>
>
> lokaadhyakSaH suvarNaabhaH
>
> kanakaabjah SikhaamaNiH
>
> hema-kumbho dharmo-setur
>
> loka-naatho jagad-guruH
>
>
>
> 86
>
>
>
> lohitaakso naama-karmaa
>
> bhaava-stho hRd-guhaasayaH
>
> rasa-praano rati-jyeSTho
>
> rasaabdhi-ratir aakulaH
>
>
>
> 87
>
>
>
> bhaava-sindhur bhakti-megho
>
> rasa-varsii janaakulaH
>
> piitaabjo niila-piitaabho
>
> rati-bhoktaa rasaayanaH
>
>
>
> 88
>
>
>
> avyaktaH svarNa-raajiivo
>
> vivarNii saadhu-darsanaH
>
> amRtyuH mRtyu-do 'ruddhaH
>
> saNdhaataa mRtyu-vaNcakaH
>
>
>
> 89
>
>
>
> premonmattaH kiirtanarttaH
>
> saNkiirtana-pitaa surah
>
> bhakti-graamaH susiddaarthaH
>
> siddhi-daH siddhi-saadanaH
>
>
>
> 90
>
>
>
> premodaraH prema-vaahuu
>
> loka-bharta diSaampatiH
>
> antaH kRSNo bahir gauro
>
> darSako rati-vistaraH
>
>
>
> 91
>
>
>
> saNkalpa-siddho vaaNchaatmaa
>
> atula sac-chariira-bhRt
>
> RDdhaarthaH karuNaapaango
>
> nada-kRd bhakta-vatsalaH
>
>
>
> 92
>
>
>
> amatsaraH paraanandah
>
> kaupiinii bhakti-poSakaH
>
> akaitavo naama-maali
>
> vegavaan puurNa-lakSaNaH
>
>
>
> 93
>
>
>
> mitaaSano vivartaakso
>
> vyavasaayaa vyavasthitah
>
> rati-sthaano rati-vanaH
>
> paScaat tuSTaH SamaakulaH
>
>
>
> 94
>
>
>
> kSobhaNo virabho maargo
>
> maarga dhRg vartma-darSakaH
>
> nicaasrami nica maanii
>
> vistaaro biijam avyayaH
>
>
>
> 95
>
>
>
> mohaa-kaayaH suukSma-gatir
>
> mahejyaH sattra-varddhanaH
>
> sumukhaH svaapano 'naadih
>
> sukRt paapa-vidaaraNaH
>
>
>
> 96
>
>
>
> Sriinivaaso gabhiiraatmaa
>
> Sriingaara-kanakaadRtaH
>
> gabhiro gahano vedhaa
>
> saangopaango vRSa-priyaH
>
>
>
> 97
>
>
>
> udiirna-raago vaicitrii
>
> Srikarah stavanaarhakaH
>
> aSru-cakSur jalaabyaNga
>
> puurito rati-puurakaH
>
>
>
> 98
>
>
>
> stotraayaNaH stavaadhyakSaH
>
> stavaniyaH stavaakulaH
>
> uurdva-retaah sannivaasaH
>
> prema-muurtiH SatanalaH
>
>
>
> 99
>
>
>
> bhakta-bandhur loka-bandhuH
>
> prema-bandhuH SataakulaH
>
> satya-medhaa Sruti-dharaH
>
> sarva-Sastra-bhRtaaMvaraH
>
>
>
> 100
>
>
>
> bhakti-dvaaro bhakti-gRhaH
>
> premaagaaro nirodha-haa
>
> udghuurNo ghuurNita-manaa
>
> aaghuurnita-kalevaraH
>
>
>
> 101
>
>
>
> bhaava-bhraanti-ja-sandehaH
>
> prema-raaSiH SucaapahaH
>
> kRpaacaaryaH prema-saNgo
>
> vayunaH sthira-yauvanaH
>
>
>
> 102
>
>
>
> sindhu-gah prema-saNgaahaH
>
> prema-vaSyo viciksaNaH
>
> padma-kiNjalka-saNkaasaH
>
> premaadaaro niyaamakaH
>
>
>
> 103
>
>
>
> virakto vigataaraatir
>
> naapekSo naaradadRtaH
>
> nata-stho daksinah ksaamah
>
> SaTha-jiiva-prataarakaH
>
>
>
> 104
>
>
>
> naama-pravartako 'nartho
>
> dharmo-gurv-aadi-puruSah
>
> nyag-rodho janako jaato
>
> vainatyo bhakti-paada-pah
>
>
>
> 105
>
>
>
> aatma-mohah prema-liidhaH
>
> aatma-bhaavaanugo viraat
>
> maadhurya-vit svaatma-rato
>
> gaurakhyo vipra-ruupa-dhRk
>
>
>
> 106
>
>
>
> raadhaa ruupii mahaa-bhaavii
>
> raadhyo raadhana-tatparaH
>
> gopiinathatmako 'dRSyah
>
> svaadhikaara-prasaadhakaH
>
>
>
> 107
>
>
>
> nityaaspado nitya ruupi
>
> nitya-bhaava-prakaaSakaH
>
> sustha-bhaavaS capala-dhiH
>
> svaccha-go bhakti-poSakaH
>
>
>
> 108*
>
>
>
> sarvatra-gas tiirtha-bhuuto
>
> hRdi-sthaH kamalaasanaH
>
> sarva-bhaavaanugaadhiiSah
>
> sarva-maNgala-kaarakaH
>
>
>
> 109
>
>
>
> ity etat kathitaM nityaM
>
> saahasraM naama-sundaram
>
> goloka-vaasino viSNor
>
> gaura-ruupasya SaarnginaH
>
>
>
> 110
>
>
>
> idaM gaura-sahasraakhyam
>
> aamaya-ghnaM Sucaapaham
>
> prema-bhakti-pradaM nRNaam
>
> govindaakarSakaM param
>
>
>
> 111
>
>
>
> praataH-kaale ca madhyaahne
>
> sandhyaayaaM madhya-raatrike
>
> yah paThet prayato bhaktyaa
>
> caitanye labhate ratim
>
>
>
> 112
>
>
>
> naamaatmako gaura-devo
>
> yasya cetasi vartate
>
> sa sarvaM viSayaM tyaktvaa
>
> bhaavaanando bhaved dhruvam
>
>
>
> 113
>
>
>
> yasmai kasmai na datavyam
>
> daane tu bhakti-haa bhavet
>
> viniitaaya praSaantaaya
>
> gaura-bhaktaaya dhiimate
>
> tasmai deyam tato graahyam
>
> iti vaiSNava-Saasanam
>
>
>
>
>
> iti sri-kavi-karNapuu-ra-viracitam
>
> Srii-kRSNa-caitanya-candrasya
>
> sahasra-naama-stotraM sampuurNam
>